• 2100 Poyntz Avenue, Manhattan, Kansas, United States